แฟรนไซส์

โครงสร้างการลงทุน

ที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าแฟรนไชส์จินตคณิตเลอวอง 500,000
2 ค่าตกแต่งอาคาร 200,000
3 ค่ามัดจำอาคาร และค่าเช่าล่วงหน้าเดือนแรก 45,000
4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 5,000
รวม 750,000

สิ่งที่จะได้รับจากแฟรนไชส์

 1. สัญญา 5 ปี และต่อสัญญาฟรีอีกทุก 5 ปี
 2. ไม่เก็บค่าธรรมเนียม Royalty Fee ตลอดสัญญา และไม่หักส่วนแบ่งรายได้
 3. มีการกำหนดพื้นที่สาขาชัดเจนไม่ทับซ้อนกัน
 4. อบรมครู,ผู้ประกอบการ 3 ท่านฟรี (ครั้งแรก)
 5. ให้คำปรึกษาและดูแลฟรีตลอดอายุสัญญา
 6. เพจ facebook สาขา พร้อมการโฆษณามูลค่า 30,000 บาท
 7.  หนังสือเรียนดังนี้

– Le Vent จินตคณิต Episode 1       จำนวน 50 เล่ม
– Le Vent จินตคณิต Episode 2.1     จำนวน 30 เล่ม
– Le Vent จินตคณิต Episode 2.2     จำนวน 20 เล่ม
– Le Vent จินตคณิต Episode 3       จำนวน 10 เล่ม
– Le Vent จินตคณิต Episode 4       จำนวน 10 เล่ม
– Le Vent จินตคณิต Episode 5       จำนวน 10 เล่ม
– Le Vent จินตคณิต Episode 6       จำนวน 10 เล่ม

 1. กระเป๋าเลอวอง 50 ใบ
 2. ไฟล์เอกสารและรูปภาพสำหรับการดำเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วย แบบฟอร์มการรับสมัครนักเรียน แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ระเบียบการ ข้อสอบประกาศนียบัตร เอกสารทบทวนบทเรียน เอกสารประกอบการอบรมครูผู้สอน โลโก้ และเครื่องหมายการค้า
 3. มือจำลอง 2 อัน(ซ้าย-ขวา)
 4. หนังสือเฉลยสำหรับครู 2 ชุด (ชุดละ 7 เล่ม)
 5. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 2 แผ่น
 6. แผ่นพับแนะนำหลักสูตรการเรียนจินตคณิตเลอวอง (พร้อมที่ตั้ง) 200 ฉบับ
 7. การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ Social Media และสื่อต่างๆ
 8. สิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันและกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันได้จัดขึ้น

คุณสมบัติผู้ลงทุน

1. รักเด็ก
2. มีใจรักการลงทุน และอยากมีกิจการเป็นของตนเอง
3. มีทำเลที่ตั้งอาคาร หรือสถานที่เหมาะสมสำหรับเปิดกิจการ เช่นติดถนน ใกล้สถานศึกษา หรืออยู่ในแหล่งชุมชน
4. มีงานประจำอยู่แล้วสามารถทำควบคู่กันได้

สมมติฐานรายได้

กรณีคิดค่าเรียน 1,600 บาท/เดือน

กรณี ค่าเรียนจินตคณิต รายได้ต่อเดือน (บาท)
Worst Case นักเรียน  50 คน x 1,600 บาท/คน 80,000
สถานการณ์ปกติ นักเรียน  80 คน x 1,600 บาท/คน 128,000
Best Case นักเรียน  120 คน x 1,600 บาท/คน 192,000
 • 1 คอร์สเรียน 8 ชั่วโมง/เดือน
 • ค่าเรียน 1,600 บาท/คน เรียน 8 ชั่วโมง คิดเป็น 200 บาท/คน/ชั่วโมง
 • 1 ห้องเรียน กรณีเปิดดำเนินการเวลา 9:00-17:00 น. จัดวันละ 7 รอบๆ ละ 2-3 กลุ่ม (12-20 คน) สามารถสร้างรายได้ เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ (1,600 บาท x 12 คน x 7 รอบ) 134,400 บาท/เดือน จนถึง (1,600 บาท x 20 คน x 7 รอบ) 224,000 บาท/เดือน

สมมติฐานรายได้

กรณีคิดค่าเรียน 1,400 บาท/เดือน

กรณี ค่าเรียนจินตคณิต รายได้ต่อเดือน (บาท)
Worst Case นักเรียน  50 คน x 1,400 บาท/คน 70,000
สถานการณ์ปกติ นักเรียน  80 คน x 1,400 บาท/คน 112,000
Best Case นักเรียน  120 คน x 1,400 บาท/คน 168,000
 • 1 คอร์สเรียน 8 ชั่วโมง/เดือน
 • ค่าเรียน 1,400 บาท/คน เรียน 8 ชั่วโมง คิดเป็น 175 บาท/คน/ชั่วโมง
 • 1 ห้องเรียน กรณีเปิดดำเนินการเวลา 9:00-17:00 น. จัดวันละ 7 รอบๆ ละ 2-3 กลุ่ม (12-20 คน) สามารถสร้างรายได้ เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ (1,400 บาท x 12 คน x 7 รอบ) 117,600 บาท/เดือน จนถึง (1,400 บาท x 20 คน x 7 รอบ) 196,000 บาท/เดือน

สมมติฐานรายได้

กรณีคิดค่าเรียน 1,200 บาท/เดือน

กรณี ค่าเรียนจินตคณิต รายได้ต่อเดือน (บาท)
Worst Case นักเรียน  50 คน x 1,200 บาท/คน 60,000
สถานการณ์ปกติ นักเรียน  80 คน x 1,200 บาท/คน 96,000
Best Case นักเรียน  120 คน x 1,200 บาท/คน 144,000
 • 1 คอร์สเรียน 8 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • ค่าเรียน 1,200 บาท/คน เรียน 8 ชั่วโมง คิดเป็น 150 บาท/คน/ชั่วโมง
 • 1 ห้องเรียน กรณีเปิดดำเนินการเวลา 09:00-17:00 น. จัดวันละ 7 รอบๆ ละ 2-3 กลุ่ม (12-20 คน) สามารถสร้างรายได้ เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ (1,200 บาท x 12 คน x 7 รอบ) 100,800 บาท/เดือน จนถึง (1,200 บาท x 20 คน x 7 รอบ) 168,000 บาท/เดือน

สมมติฐานรายจ่ายต่อเดือน

ที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท)
ต้นทุนคงที่
1 ค่าเช่าอาคาร 15,000
2 ผู้จัดการ/ครูผู้สอน เงินเดือน 15,000 บาท โบนัสตามเป้า 3,000 บาท 18,000
3 ค่า Internet 700
4 ภาษีป้าย ปีละ 12,000 บาท 1000
ต้นทุนผันแปร
5 ค่าการตลาด/โฆษณา 3,500
6 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟ-ค่าน้ำ) 3,000
7 ครูผู้สอน Part Time 2 คนๆ ละ 5,000 บาท 10,000
รวมค่าใช้จ่ายต่อเดือน 51,200

ระยะเวลาคืนทุน 9.8 เดือน

(Payback Period : PB)

เงินลงทุนเริ่มต้น         750,000 บาท

กระแสเงินสดจาก นักเรียน 80 คน x 1,600 บาท/คน x 12 เดือน

ปีที่ กระแสเงินสดรับสุทธิ (บาท)
1 921,600