เลอวองจินตคณิต

   คือ การนำจินตคณิตมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน โดยเริ่มต้นจากการนับนิ้วมือในแบบของจินตคณิตเพื่อฝึกประสาทและร่างกายทั้ง 2 ฝั่ง ให้ทำงานสัมพันธ์กัน ผ่านการเรียนบวก ลบ คูณ และหารตัวเลข ในแบบของเลอวอง ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีในการเรียนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน รวมไปถึงการใช้ลูกคิดญี่ปุ่นเพื่อต่อยอดไปในระดับสูงคือการใช้จินตภาพในการคำนวณ เพื่อให้เกิดการใช้สมองทั้ง 2 ซีกพร้อมๆกัน ซึ่งปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่จะใช้สมองซีกซ้ายเพียงซีกเดียว โดยขาดการใช้สมองซีกขวาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของความฉลาด ทำให้ไม่สามารถใช้ประสิทธิภาพของสมองได้อย่างเต็มที่ เลอวองจินตคณิตเล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงพัฒนาหลักสูตรการจินตภาพขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียน และทำให้ผู้เรียนสามารถใช้สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกัน อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ผลที่ได้คือ สมาธิ ความจำ และความฉลาด ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของความเป็นอัจฉริยะ