หลักสูตรของเลอวองจินตคณิต

การนับนิ้วมือแบบจินตคณิต และการบวกลบเลขโดยใช้สูตร Single +,-

รู้จักการนับนิ้วมือแบบจินตคณิตเพื่อใช้ในการบวกและลบตัวเลข แบบไม่มีการทดเลข โดยการบวกลบโดยตรงและการใช้สูตร Single + และ – ผู้ที่เรียนผ่านหลักสูตรนี้จะเข้าใจวิธีการนับนิ้วแบบจินตคณิต และนำไปใช้คำนวณบวกและลบเลขอย่างง่ายได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

การบวกลบเลขโดยใช้สูตร Double +

การบวกและลบเลขที่มีการทดตัวเลขโดยใช้นิ้วมือผ่านสูตร Double + ผู้ที่เรียนผ่านหลักสูตรนี้จะสามารถคำนวณบวกและลบเลขที่มีการทดของตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

การบวกลบเลขโดยใช้สูตร Double –

การบวกและลบเลขที่มีการยืมตัวเลขโดยใช้นิ้วมือผ่านสูตร Double –  ผู้ที่เรียนผ่านหลักสูตรนี้จะสามารถนำไปใช้ในการคำนวณบวกและลบเลขที่มีการยืมตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

การบวกลบเลขหลักร้อยขึ้นไปโดยใช้นิ้วมือ และการท่องสูตรคูณแบบเลอวอง

การบวกลบเลขหลักร้อยขึ้นไปโดยใช้นิ้วมือ และการจินตนาการตัวเลข  การท่องสูตรคูณแนวใหม่ ผู้ที่เรียนผ่านหลักสูตรนี้จะสามารถบวกและลบเลขหลักร้อย,หลักพันขึ้นไป ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถท่องสูตรคูณได้อย่างแม่นยำ

การคูณด้วยนิ้วมือ

การคูณเลขโดยใช้นิ้วมือผ่านหลักสูตรคณิตศาสตร์พื้น และวิธีคูณลัดที่สามารถลดวิธีการคูณหลายชั้นให้เหลือเพียงชั้นเดียว  และวิธีการคูณโดยการใช้จินตนาการ เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรนี้แล้วจะเข้าใจหลักของการคูณเลขอย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง ไม่สับสน

การหารด้วยนิ้วมือ

การหารเลขโดยใช้นิ้วมือผ่านหลักสูตรคณิตศาสตร์พื้นฐาน และวิธีลัด  เมื่อผู้เรียนผ่านหลักสูตรนี้ไปแล้วจะสามารถเข้าใจหลักของการหารเลขที่ถูกต้อง   และนำไปใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง ไม่สับสน

ลูกคิดและการจินตนาการ

การบวกลบเลขโดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่น และการจินตนาการภาพลูกคิดเพื่อใช้ในการคำนวณ เพื่อให้เด็กสามารถใช้สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกัน อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ผู้ที่เรียนผ่านหลักสูตรนี้ จะมีสมาธิ ความจำ และพัฒนาการทางด้านสมองที่ดีขึ้น